Programa electoral Valldoreix

1- Quin poble volem?.

Tenim que reflexionar sobre el poble que volem i aplicar les polítiques o accions necessàries per aconseguir-lo. Tenim que preguntar i informar abans de imposar, per exemple davant dels errors amb la comprensió veïnal de les competències que pot exercir l ́EMD seria molt important poder informar als veïns de quines competències té l ́EMD. Jo pregunto abans de imposar.

Volem un poble en que els veïns parlin uns amb els altres, que actuïn conjuntament per protegir el poble que volem. Volem uns carrers per nosaltres, per que els nens pugin sortir a jugar. Volem arribar a casa i esta tranquils i que el primer que no volem fer és posar l ́alarma. S ́ha demostrat que la acció veïnal aconsegueix coses, aconsegueix el que l ́oposició no fa, que el govern de l ́EMD actuï més enllà de fer obres cares i molts cops innecessàries per tot el territori. Exemple: Com s ́ha demostrat? Amb la pressió que s ́ha fet des de el xat del Montmany, (neteja del bosc, càmeres) Per que ara després de 4 anys? Per que han fet una modificació del pressupost a l ́últim ple?? Es important per continuar treballant pel poble renegociar un nou conveni amb l ́Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2- Volem una vila Segura:

Tenim que diferenciar entre el que pot fer l ́EMD (competencial) i el que pot reclamar l ́EMD. (A l ́ajuntament). Hem de ser pedagogs amb els veïns i explicar exactament el sistema competencial entre l ́EMD i l ́Ajuntament.

 1. El Sereno. Engegar la figura del Sereno al municipi que ens beneficiarà a Valldoreix. Fer- ho amb un pla d ́ocupació del que també ens beneficiaríem.
 2.  Reclamar la implantació de les càmeres de vigilància i la informació veraç dels temps necessaris per la seva instal·lació.
 3.  Ampliació de les tasques dels Agents Cívics amb una combinació de l ́antiga figura de Vigilant local.
 4.  Netejar el soto bosc, al voltant del poble especialment el que hi ha a les cases que estan tocant al bosc i a les rieres.
 5.  Informar puntualment en els veïns.
 6.  Il·luminació tan dels carrers, il·luminació sensible a les cases properes a les zones boscoses.
 7.  Un plantilla de policia fixa al poble de com a mínim 8 oficials, amb una mini seu a la Vila. Amb una plantilla estable els agents tindran un coneixement més profund de la Vila.
 8.  Col·locació de tanques al llarg de les vies del tren. Reclamar a l ́administració que tingui la competència. Especialment a les que habitatges que toquen a les vies.

3- Volem una vila amb un Urbanisme sostenible:

 1. Auditar tots els terrenys i els edificis públics de Valldoreix per planificar un pla d’equipaments equilibrat a les necessitats del poble. Aprofitar, renovar, reconstruir o substituir els diferents equipaments de la Vila, Casal de Cultura, Plaça de la Vila, la Nau i les diferents sales polivalents.
 2. Som conscients que hem de tenir habitatge públic i que és l ́Ajuntament a traves de Promusa qui el construeix però no a la estació. (Som mes de utilitzar les habitatges que hi ha okupades i transformar (ejm les 7 cases del carrer Parc).
 3. Fer una llistat de edificis en possessió dels banca per poder arribar en un acord pel seu ús. Que l ́emd sigui una mena de arbitri i ajuda per poder portar a terme associacions, per necessitats, entre els que tenen casa i els que la necessiten.)
 4. Fer una nova regulació per permetre la partició horitzontal, PGM/76. Convertir l ́habitatge unifamiliar en plurifamiliar
 5. respectant el model de Valldoreix.
 6. Informar sobre la Masoveria Urbana i ajudar en aquells que la vulguin portar a terme, però específica especifica per que s’adeqüi al caràcter de Valldoreix. (pot ser l ́EMD ser garant dels contractes o tenim que fer conveni amb empreses del sector??)
 7. Recuperar la gestió del Montmany i incorporar-lo al Pla d ́equipaments.
 8. Fer un llistat de edificis vuits, en mal estat o que hi visquin gent gran amb necessitats, lligat amb la masoveria urbana.
 9.  Aixecar la suspensió de llicències d ́obres a les zones afectades pel vial enllaç en particular a la zona de Mas Fuster.
 10. Modificació PGM/76
 11.  Auditar el Pla de Prevenció d ́incendis en relació a l ́impacte de la zona forestal sobre la urbana en cas d ́incendis, redacció PPU.
 12.  Pla d ́equipaments: Estudiar la petició de ajudes en las administracions Europees, Espanyoles i catalanes.
 13.  Millorar el paisatge urbà de Valldoreix.
 14.  No podem deixar l ́Avinguda baixador amb l ́estat actual, fins que s’iniciï el projecte del baixador hem de solucionar elsproblemes que pateixen els veïns, pols, fang i foscor. Hem de arranjar el carrer i donar una il·luminació adequada.
 15.  ¡¡¡¡¡Anar a mirar el parc davant del parvulari¡¡¡¡¡¡¡¡¡

4- Volem una Mobilitat pacífica i amb preferència veïnal

 1. Necessitem uns criteris generals de mobilitat i desprès dividir en pastilles i aplicar en aquestes pastilles el mateix criteri. No podem tornar a cometre l ́error de l ́Avinguda del Baixador.
 2. Recuperació del pàrquing de l ́estació actualment en mans de l ́ajuntament de Sant Cugat i junt amb l ́explanada superior fer pàrquing preferent pels veïns de Valldoreix i l ́altre de pagament gestionat per l ́EMD, per això tenim que obrir una negociació amb l ́Ajuntament.
 3. Recuperar el model de mobilitat de doble direcció i de pacificació de la Vila, juntament amb el decàleg que vam signar tots els integrants de la Junta de Veïns de Valldoreix presentat per la associació Mou-Te.
 4. Penetració d ́alguna línia del transport de Sant Cugat per que els veïns de Valldoreix puguin arribar en els centres comercials de Sant Cugat. Torreblanca, Mirasol, Carrefour.

5- Casal dels Avis:

 1. Escoltar i donar suport al Casal amb totes les iniciatives i necessitats que demanin. No imposarem un model o unes polítiques alienes a les necessitats del Casal, volem un diàleg obert.
 2.  Construir un pàrquing amb la col·laboració del Casal i reservar places al carrer. Entre les dues accions poder facilitar l’accessibilitat als usuaris del Casal.

6- Volem una vila esportiva:

 1. Les 5 milles. Tornar la identitat inicial a la cursa, convidar a dones famoses i fer cursa per a nenes, sense menysprear la feina feta en quests darrers anys. Intentar que les associacions feministes d ́arrel del país participin.
 2. Reclamar a l ́Ajuntament de Sant Cugat que introdueixi els camins verds de Valldoreix.
 3. A partir del Pla d ́equipaments estudiar quins serien els emplaçaments mes adients per reforçar l ́esport amb instal·lacions pel Volei, el Handbol i el Futbol.
 4. Reclamar a l ́Ajuntament la gestió del Pavelló esportiu de Valldoreix que ajudaria a que l ́EMD recuperi la plena competència en esports.

7- Volem una Vila planificada per no fer despeses innecessàries:

Volem elaborar Plans plurianuals amb:

 1. Fer un llistat del carrers que encara es tenen que asfaltar i fer un pla de asfalt, al mateix temps que un pla de voreres amb soterrament de línies per fer les voreres més accessibles i eliminació de la resta de barreres arquitectòniques.
 2. Recuperar l ́estudi de Sorea per l ́actualització del clavegueram, actualitzar-lo i demanar assessoria externa. (15 milions en solucionar el pla.) La empresa que fa el sosteniment es la mateixa que fa la auditoria, tornar a convocar el conveni.
 3. .Auditar les teulades de fibrociment dels edificis 
 4. Millorar la recollida selectiva amb la opinió veïnal per fer el calendari és eficient i raonable a les necessitats del poble.
 5. Blindar en el conveni amb Sant Cugat que Valldoreix es beneficiï del plans d’ocupació que posi en funcionament l ́ajuntament.
 6. Consolidar la xarxa wifi en els llocs amb més afluència pública.
 7. Auditar tots els terrenys i els edificis públics de Valldoreix per planificar un pla d’equipaments equilibrat a les necessitats del poble. Aprofitar, renovar, reconstruir o substituir els diferents equipaments de la Vila, Casal de Cultura, Plaça de la
 8. Vila, la Nau i les diferents sales polivalents.

8- Volem una Vila integrada amb el Medi ambient i que redueixi l ́impacte del canvi climàtic:

 1. Sensibilització sobre el medi ambient. Campanyes informatives a la web i al Info, Tallers amb els veïns.
 2. Recuperar els camins naturals del Parc de Collserola que pertanyen al Montmany. (Pepnat – àrees restringides- CIRE (Gent que treballa per sentencia))
 3. Recuperar la llera i el freàtic de les rieres de Valldoreix i evitar desbordaments d ́aigua amb les pluges que provocant despreniments de terra.
 4. Lluitar contra les plagues de manera ecològica. I potenciar la investigació científica amb convenis amb la universitat per lluitar ecològicament contra les plagues. (exemple: utilitzar el pardal contra el mosquit tigre)
 5. L’ús dels Permacultius. Informar i potencia a la vila dels cultius en els jardins privats de les plantes de secà per estalviar els recursos i respectar el medi ambient i les economies familiars.
 6. Millorar la neteja dels boscos i les zones de la rieres, controlar i exigir que els propietaris de zones boscoses o de parcel·les sense construcció facin les feines de
  manteniment. Reclamar a l’ajuntament de Sant Cugat que faci el manteniment de les seves parcel·les al territori de Valldoreix.
 7. Recuperar conveni amb l ́ajuntament per l ́us de les energies renovables. Plaques solars.
 8. Recuperar i revisar els Hidrants (Bocas d ́incendis) amb una auditoria. Estudiar la implantació a la Vila (Problema dels bombers).
 9. Rebaixar l ́impost del gual, que recapta l ́EMD, pels propietaris d ́un vehicle híbrid o elèctric i col·locar punts de recarrega a la Vila per endollar els cotxes elèctrics.
 10. Integració dels 17 objectius de desenvolupament sostenible.
 11. Recollida de pluvials per fer una xarxa pública per regs de jardins públics. Informar de l ́ús de les xarxes de recollida d ́aigua pluvial o de reutilització de l ́aigua neta per potenciar l ́estalvi.
 12. Reclamar al Ajuntament de Sant Cugat que inclogui els seus espais naturals dintre dels recorreguts de Sant Cugat.
 13. Sensibilització i respecte pels animals. Fer una base de dades i que sigui pública, penjar-la a la web de l ́EMD amb un llistat del gossos que visquin a Valldoreix amb la
  raça, el nom del seu amo i el numero de telefono.

9- Volem un Consell de la Vila ampli i transversal i una vila Transparent on la informació sigui fluida i oberta.

Volem reactivar el Consell de la Vila immediatament i transformar-lo per aconseguir que sigui més ampli i transversal.

 1. Volem tres tipus diferents de participació: Audiència pública d ́un cop al mes on el veí podrà accedir directament per comunicar els seus dubtes o les seves aportacions. El Consell de la Vila amb un caire més institucional i funcionarà com un òrgan consultiu i les seves resolucions seran vinculants, els vocals hauran de ser responsables de treballar i de assistir a les reunions, participaran les associacions i els veïns que creguin que poden aportar i que estiguin interessats en el poble. Les sectorials que penjaran del Consell de la Vila on la participació serà més fluida. La informació entre el Consell, el Govern, les sectorials i els tècnics de l ́Emd serà oberta i de dues direccions.
 2. Per aconseguir-lo necessitem canviar el ROM
 3. Ampliar l ́Info Valldoreix per recollir de manera més transversal totes les opinions del veïns i les associacions del poble. Ampliar-lo amb una nova secció de àmbit municipal amb noticies que ens afectin encara que siguin de Sant Cugat, Catalunya o Espanya.
 4. S ́ha demostrat que les audiències públiques son una bona eina de control del govern per els veïns, volem augmentar l’assiduïtat i fer-les un cop al mes. Això es pot aconseguir si el Govern informa en els veïns puntualment de totes les seves polítiques.
 5. Donar suport i potenciar el teixit associatiu de la Vila

10- Volem una Vila amb un comerç viu i de proximitat:

 1. Millorar els tres mercats que tenim, els dels brocanters (una associació amb el mercantic??), el del mercat que està força bé i el dels artesans que hauria d ́obrir-se a una participació de tota Catalunya. (mirar la regulació ROM, a veure qui pot exposar Hi han molts artesans a Catalunya, molta gent jove que esta traient la seva marca i això podria ser una plataforma, acompanyada per una app.)

11- Volem una Vila que doni suport a la Cultura:

Potenciar activitats artístiques i històriques al Castell de Canals. 

 1. Promoure associacions culturals.
 2. Promourem un Casal de Cultura, amb una Sala Polivalent per les associacions de teatre de Valldoreix, per fer concerts , conferències i tot tipus d’actes culturals
 3. Arribar a convenis pressupostaris amb les associacions de teatre a Valldoreix.
 4. Ampliar l ́escola de musica i complimentar-la amb un altre tipus de escola com una escola de dansa o de pintura. Hem de diversificar la oferta per fer extraescolars, per que els nens i nenes de la Vila puguin escollir.
 5. Demanar a l ́ajuntament que inclogui a la seva web els nostres emplaçaments històrics i turístics.
 6. Volem una agenda cultural pròpia i gestionada per l ́EMD. Estem orgullosos de la tasca de les associacions culturals de Valldoreix però l ́EMD no pot dependre d ́elles per un programa cultural, ha de elaborar un de propi i compatibilitzar-lo amb les associacions culturals de la Vila.