Programa electoral

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

COMPROMÍS AMB LA CIUTAT

Els i les socialistes santcugatencs oferim un projecte real, un projecte d’esquerres i progressista. El nostre principal objectiu és assolir el compliment dels nostres compromisos vers la ciutadania i vers la ciutat. Ho vam demostrar al 2017 quan vam entrar a formar part del govern municipal amb l’únic objectiu de garantir l’estabilitat de l’Ajuntament i la millora el present i futur de Sant Cugat. Durant aquest any de mandat i de compromís vam engegar i consolidar projectes importants de ciutat i canvis visibles en els àmbits competencials que vàrem liderar com són les polítiques comarcals i l’Ocupació.

Som plenament conscients de la feina que queda per fer i creiem fermament que un millor Sant Cugat és possible. Volem liderar aquest canvi de rumb amb el compromís que ningú es quedi al marge, abandonat a la seva sort, i encara que no hagi competència estrictament municipal, donar resposta a les necessitats més bàsiques. Governar vol dir assumir responsabilitats i sobretot prioritzar. Per aquest motiu amb aquest document us presentem les nostres prioritats que es sustenten sobre la premissa de fer front sense complexos a les desigualtats, socials, econòmiques i entre dones i homes, la garantia dels serveis mínims i la cobertura de les necessitats bàsiques, amb la voluntat que ningú es quedi enrere.

Per aconseguir-ho, cal incrementar la inversió en tots aquells serveis essencials que repercuteixen en la qualitat de vida de la gent: benestar social, educació, cultura, esports i les destinades a la promoció econòmica i l’ocupació, així com les d’habitatge i mobilitat. Tampoc hem oblidat les partides destinades a seguretat ciutadana, a la millora de l’espai públic i la neteja. Tots aquests serveis cal prioritzar-los i així ho farem els propers anys si ens doneu la confiança.

 

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Les persones i la defensa dels seus drets són la nostra prioritat. La protecció social de les persones amb més necessitats és el nostre principal objectiu.

 1. Treballarem per un govern municipal de tothom, amb tothom i per a tothom. Un govern que treballarà per les persones i pels principis d’igualtat, justícia social i respecte a la diversitat.

 2. Els socialistes fem nostre el principi  “cap llar sense família i cap família sense llar” per això hem d’aturar els desnonaments i fomentar el lloguer social.

 3. Els joves han de trobar respostes a les seves necessitats, no només d’oci, sinó també d’ocupació, de formació, d’habitatge. La política juvenil és una prioritat.

 4. La defensa dels  drets bàsics dels infants són una prioritat indiscutible, especialment garantir la seva alimentació.

 5. Treballarem amb el compromís de que a tots els barris es disposin de serveis públics de qualitat i no existeixin desigualtats en l’accés als mateixos.

 6. Un govern compromès amb l’educació i la sanitat fa que la ciutat creixi, sigui més justa i més equitativa. Per això els socialistes estem implicats en una educació i una sanitat universals i de qualitat.

 7. L’esport i la cultura són promotors d’igualtat i inclusió. És per aquest motiu que hem d’impulsar  serveis i recursos però també garantir el suport a les entitats culturals i a les esportives.

 8. Els veïns i les veïnes dels barris són coneixedors de les necessitats de manteniment urbà en carrers i places, per això treballem amb les associacions de veïns la millora de l’espai urbà.

 9. Hem de treballar per crear ocupació per això centrarem els nostres esforços en noves polítiques. Donarem  suport a empreses, autònoms i emprenedors perquè pensem que son clau per a  la reactivació econòmica.

 10. Ens comprometem amb el col·lectiu de pensionistes en la lluita per la dignitat en les pensions i en fomentar mesures viables de suport a la tercera edat.

 

 

 

 

COMPROMÍS AMB LA CIUTAT

Sant Cugat és la seva gent i es configura al voltant de les persones i els seus projectes de vida.

 1. Volem una ciutat més justa i per això apostem per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, per la convivència, la tolerància i pel respecte.

 2. Volem una ciutat segura i per això augmentarem la dotació policial i els mecanismes de control.

 3. A l’Ajuntament la gestió eficient, la transparència i el diàleg formaran part del dia a dia de l’administració. Hem de fer del nostre Ajuntament la veritable casa de la ciutat. 

 4. Volem una ciutat neta i per això apostem per la sensibilització col·lectiva, el foment del civisme  i augmentar els recursos municipals.

 5. Volem fer del municipi l’espai òptim per viure i conviure, el millor lloc per impulsar els projectes familiars, personals i professionals, i fer dels nostres barris el millor espai on fer i mantenir xarxa, on la gent sigui la protagonista.

 6. Cal una ciutat accessible on tothom pugui moure’s amb facilitat i igualtat de condicions.

 7. El comerç dóna vida i dinamitza la ciutat. Estarem al costat dels comerços i autònoms per fer possible que Sant Cugat sigui una ciutat encara més viva.

 8. Protegirem i donarem vida als espais verds de la ciutat amb una apostar decidida per l’economia circular com estratègia per la reducció, reutilització i reciclatge amb l’objectiu de protegir i preservar el nostre medi natural.

 9. Volem seguir apostant per un municipi amb una activitat emprenedora i empresarial dinàmica i creixent, reconegut arreu i que sigui referent en l’atracció d’ iniciatives i idees de negoci innovadores.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Bloc 1. Convivència, igualtat i respecte a la diversitat

Els i les socialistes volem i treballarem per un Govern municipal de tothom, amb tothom i per a tothom.

La plena ciutadania també suposa una política inclusiva, que uneixi la societat en la seva pluralitat i que, per tant, no abandoni ningú a la seva sort. No es tracta de ser paternalistes, sinó d’oferir eines i espais que permetin la inclusió de tothom en plena igualtat, malgrat les diferències inherents a la condició humana. Tanmateix, això cal fer-ho d’una manera holística, és a dir, que abasti moltes àrees de la nostra societat, com l’educació, la seguretat, la salut o la cultura. Sense aquesta visió general i transversal, és difícil poder assolir una societat realment justa i igualitària, que permeti una ciutadania implicada i amb capacitat d’igual decisió sobre els afers públics. Al mateix, temps, aquesta plena ciutadania no es pot donar sense igualtat. Una igualtat que només es pot assolir amb una bona redistribució de la riquesa que tendeixi a igualar les oportunitats de tothom i, per tant, que permeti el desenvolupament individual dels plans de vida que cadascú cerqui en plena llibertat.

 • Impulsarem una nova mirada a les polítiques de convivència i civisme per construir una societat més justa, lliure d’odis i ressentiments.

 • Promourem projectes que ens facin avançar en el compartiment de responsabilitats familiars, en els poders públics i en el món laboral amb activitats de sensibilització vers la igualtat de gènere i el desenvolupament del contracte social.

 • Implantarem un Pla Local de sensibilització i educació en Drets de Ciutadania a partir d’un procés participatiu i transversal, treballarem per tal que l’Ajuntament sigui un espai de neutralitat institucional per tal de millorar la convivència i el respecte a la diversitat.

 • Treballarem per la plena inclusió de les persones amb diversitat funcional, amb l’impuls de l’Oficina d’atenció la diversitat funcional i promovent un accés universal i un servei de qualitat que fomenti la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits.

 • Potenciarem el programa d’acollida per a persones que venen a viure a Sant Cugat, sigui d’on sigui el seu lloc de procedència, en el cas de persones que no coneixen l’idioma i la cultura catalana, definirem accions específiques per a garantir la seva plena integració social.

 • Promoure la col·laboració entre l’administració i la xarxa d’entitats i associacions de la ciutat, amb l’interès de fer partícip i coresponsable la ciutadania en la promoció i millora de les condicions de vida de la dona.

 • Reforçarem la mediació i prevenció dels conflictes fent ús dels instruments legals de resolució no judicials. Augmentarem els serveis de mediació comunitària.

 • Crearem uns Espais de Proximitat de la Justícia que donin servei als ciutadans als àmbits d’Orientació Jurídica, la resolució alternativa i complementària de conflictes, la mediació i mesures comunitàries alternatives a les sancions administratives o penals.

 • Impulsarem el treball transversal de gènere perquè es tinguin en compte en diferents àmbits d’actuació a la ciutat, promovent estudis i investigacions que permetin avançar en el coneixement del comportament social i ajudin a elaborar propostes i projectes que actuïn directament en la millora de les desigualtats.

 • Proposarem millores dels espais públics dels barris i districtes tot pensant en criteris globals de municipi de qualitat per a les persones que hi viuen

 • Prosseguirem en la millora de la qualitat dels carrers proposant les accions de millorar l’accessibilitat dels vials dels barris eliminant obstacles sobre l’espai públic i la de seguir pacificant les vies del municipi.

Bloc 2. Per una plena ocupació i la dignificació de les condicions laborals

Per contribuir a la dinamització econòmica de Sant Cugat cal generar estratègies a través de l’impuls de l’estructura productiva i de la promoció de l’ocupabilitat dels sancugatencs i sancugatenques.

La promoció de l’ocupació digne i de qualitat per a tothom és un dels principals objectius a assolir. Els i les socialistes així ho hem demostrat durant l’any que hem ocupat la regidoria d’ocupació al govern municipal, treballant per avançar en una plena ocupació acompanyada d’una dignificació de les condicions laborals i del teixit de complicitats entre els diferents actors i/o agents (econòmics i socials) que conflueixen al nostre municipi.

Només podrem avançar en la lluita contra l’atur, en la millora de la cohesió social i en l’avenç cap a un nou model de desenvolupament, més just, digne i sostenible si ho fem entre tots i totes.

Cal continuar treballant per a la qualificació professional dels treballadors i treballadores, amb especial dedicació a les persones amb més risc d’atur: els joves, les dones i les persones més grans de 45 anys. Sense oblidar la inserció laboral de les persones en risc.

En aquest sentit, existeix al municipi una manca d’espais i mecanismes per a la diagnosi i el consens d’estratègies i propostes d’acció en el terreny del foment de l’ocupació, tant dins de l’Ajuntament com entre els agents socials, entitats i empreses de la ciutat.

PROPOSTES:

 • Seguirem millorant i ampliant els Serveis que ofereix el Sant Cugat Feina, per treballar per una veritable ocupació de qualitat, disposant d’una oferta personalitzada i adaptada a tots els perfils professionals i oferint recursos per a la cerca de feina o la millora professional.

 • Combatrem l’atur, amb l’objectiu d’arribar a la taxa d’atur zero o atur tècnic i fomentar la dignificació de les condicions laborals al municipi mitjançant l’elaboració d’un pla estratègic per a la millora de l’ocupabilitat i la dignificació de les condicions laborals.

 • Afavorir la paritat home-dona en els programes ocupacionals i fomentar la conciliació amb la vida familiar.

 • Potenciarem el teixit empresarial local i establirem sinergies mitjançant convenis de col·laboració.

 • Millorarem la connexió entre la universitat i l’empresa amb l’objectiu de coordinar la formació amb el treball.

 • Afavorirem la inserció social mitjançant el suport, promoció i motivació de les persones, dissenyant itineraris personalitzats que promoguin la participació del subjecte en el seu propi procés d’inserció social i laboral.

 • Posar a disposició de la ciutadania els recursos que afavoreixen l’ocupabilitat i la capacitat d’inserció laboral de les persones fomentant la trobada entre l’oferta i la demanda d’ocupació de qualitat (lluita contra la precarietat laboral) i un desenvolupament econòmic del municipi.

 • Oferir un servei d’atenció, assessorament i proximitat de qualitat, d’alt valor afegit, que sigui accessible i adequat a les necessitats de la ciutadania i del teixit empresarial mitjançant eines de detecció i avaluació adequades i un model d’ocupabilitat en clau de competències.

 • Ampliarem l’oferta formativa en orientació professional amb més i millor formació ocupacional, adaptada a les necessitats del mercat actual i tenint presents les professions de futur basades en la innovació i la transformació digital per incorporar l’aprenentatge pràctic de competències empresarials i emprenedores, i al món del comerç.

 • Posarem en funcionament les dues aules pendents d’homologació per part del SOC per oferir certificats de professionalitat per ampliar i millorar la qualitat de la nostra oferta formativa al municipi.

 • Desenvoluparem programes d’inserció professional a mida de col·lectius amb especials dificultats tals com aturats de llarga durada, persones sense prestació, persones amb disminució, o persones amb malalties mentals.

 • Impulsarem una Taula Local de Formació, que coordini les diferents administracions i els agents socials i econòmics, des del paradigma “formació al llarg de la vida”.

 • Promoure un marc de concertació local per definir les estratègies locals per a l’ocupació (Pacte per l’ocupació local). Aquest marc haurà de vetllar per coordinar de manera estable i dinàmica els agents del territori (administracions, agents socials, entitats i empreses).

 • Promoure una major coordinació entre les diferents àrees municipals, sensibilitzant sobre les potencialitats que tenen, en les seves actuacions quotidianes, per fomentar l’ocupació de qualitat.

 •  

Bloc 3. Igualtat i polítiques de gènere: Un Dret fonamental

La igualtat és un dret fonamental de tothom i, per tant, un dret que compartim homes i dones. Sense igualtat no hi ha llibertat ni democràcia real.

Les lleis actuals marquen que tothom som iguals davant la llei i prohibeixen qualsevol tipus de discriminació, però les dades objectives demostren, per desgràcia, que la realitat és ben diferent i que la discriminació masclista existeix en tots els sentits i en tots els àmbits: familiar, escolar, econòmic, laboral, mitjans de comunicació,… i que els valors del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en una part de la nostra societat.

Des del socialisme treballem per un nou pacte social entre dones i homes basat en la igualtat d’oportunitats, la llibertat d’elecció i el respecte. Totes les nostre polítiques inclouen transversalment la visió de gènere i prioritzem la lluita contra la violència masclista i la discriminació laboral.

Per nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles i fills, és un objectiu prioritari perquè no viurem en una democràcia plena mentre hi hagin dones amenaçades i insegures, mentre algunes d’aquestes dones acabin assassinades, i d’altres, comprades i explotades sexualment. I també prioritzem assolir la igualtat d’oportunitat en el treball (lluitar contra la bretxa salarial, sostre de vidre, segregació horitzontal, assetjament sexual…) per justícia social i perquè la dependència econòmica limita la llibertat de les dones i fomenta la seva opressió.

Les dones només han avançat en drets amb governs liderats pel feminisme socialista, perquè sempre hem prioritzat la lluita contra la discriminació sexista real per sobre de tot, també de la guerra de banderes, incorporant la visió de gènere transversalment a totes les nostres polítiques. Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista. Com sempre diem, “Fets, no paraules només”: reivindiquem amb orgull els assoliments polítics que hem realitzat en matèria d’igualtat de gènere a nivell estatal (Llei d’Igualtat, Llei Integral contra la violència de gènere, Llei de la Dependència, Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs, plans ocupacionals d’igualtat,…) i a nivell català (Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, creació de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball…) i seguim treballant per denunciar la manca d’implicació del govern de la Generalitat que des de 2010 ha reduït la inversió en polítiques de protecció a les dones un 31,59%.

En canvi, el govern estatal liderat per Pedro Sánchez ha prioritzat les polítiques feministes amb lleis capdavanteres (Pacte d’Estat contra la violència de gènere, Llei d’Igualtat Laboral i contra la Bretxa Salarial, Llei contra la tracta…) i amb inversió.

La xarxa d’atenció i recuperació de víctimes de violència masclista a Catalunya ha estat patint retallades constants els darrers 10 anys deteriorant aquest servei vital per a les víctimes. Actualment, només arriba a un 11% de les dones afectades. La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista es va reunir només tres vegades en 2017 i va estar un any sencer sense reunir-se. Això ha afectat a la creació dels grups de treball vinculats, com el de l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit laboral que encara no s’ha creat.

A nivell del territori l’acció de l’ajuntament és clau. Els ens locals tenen un rol exemplificador en relació a la resta d’agents socials i econòmics, per això els Ajuntaments han de ser un exemple de bones pràctiques en igualtat impulsant governs paritaris i polítiques transversals per incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.

PROPOSTES:

 • Impulsarem el pla d’Igualtat intern i d’acció a l’ajuntament promovent bones pràctiques en igualtat impulsant un govern paritari i polítiques transversals per incloure la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals.

 • Prioritzarem la coeducació (sensibilització, comunicació…) i contra el sexisme (festes lliures de violències sexuals, prohibir la publicitat sexista als espais públics…).

 • Incrementarem l’ocupació femenina (especialment pel que fa a l’empoderament de dones emprenedores i a la lluita contra bretxa salarial) amb programes específics d’emprenedoria en femení.

 • Promourem un Pacte social entre homes i dones, basat en la igualtat d’oportunitats, la llibertat d’elecció i el respecte.

 • Fomentarem l’associacionisme de dones

 • Garantirem serveis específics entorn els drets reproductius i sexuals i de lluita contra la violència de gènere.

 • Prioritzarem la lluita contra la feminització de la pobresa

 • Fomentarem el pla de nous usos del temps

 • Promourem un nou contracte social entre dones i homes per fomentar una convivència igualitària i justa. Amb diferents projectes que ens facin avançar en el compartiment de responsabilitats familiars, en els poders públics i en el món laboral.

 • Potenciarem la col·laboració entre l’administració i la xarxa d’entitats i associacions de la ciutat, amb l’interès de fer partícip i co-responsable la ciutadania en la promoció i millora de les condicions de vida de la dona.

 • Tirarem endavant projectes amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat dona/home en tots els àmbits de la vida pública i política, econòmica, cultural, educativa i socials de la ciutat. Impulsant el treball transversal de gènere perquè es tinguin en compte en diferents àmbits d’actuació a la ciutat.

 • Garantirem i valorarem la necessitat d’ampliació dels serveis d’atenció a les dones que pateixen maltractaments físics o psíquics o qualsevol altre tipus de discriminació per raó de gènere.

 • Engegarem projectes per fomentar el teixit associatiu de dones com a enriquiment de la participació ciutadana des d’una perspectiva democràtica per millorar la presència de les dones en el món públic.

 • Potenciarem línies de treball i col·laboració entre altres organismes i institucions que treballin per la igualtat dona-home, tant en l’àmbit comarcal, com provincial, autonòmic, estatal i internacional.

Bloc 4 . Cap llar sense família i cap família sense llar

Una de les principals necessitats de les famílies i de les persones és l’habitatge. Aquest ha esdevingut un dels principals problemes a Sant Cugat provocant que moltes famílies i els nostres joves hagin de marxar als municipis propers per iniciar un projecte de vida.

Durant els darrers anys l’habitatge no s’ha prioritzat i la situació d’emergència social ha anat incrementant. Els i les socialistes posem les polítiques d’habitatge entre les prioritats del nostre programa. L’habitatge és un dret i per tant l’hem de protegir posant-nos al costat d’aquells santcugatencs/ques més vulnerables i amb menor poder adquisitiu. Cal un redisseny de les polítiques del passat i una aposta decidida per incrementar el parc públic de lloguer que venim arrossegant històricament i pel qual cal un pla de xoc decidit instant paral·lelament a la Generalitat a exercir el lideratge públic que fins ara ha estat inexistent.

Per tot això proposem:

 • Impulsar mesures per aturar els desnonaments i facilitar mecanismes perquè les famílies necessitades puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer fins que puguin obtenir un nou habitatge a la mida de les seves possibilitats

 • Reforçar els programes d’acompanyament a les famílies desnonades o en situació de vulnerabilitat per garantir habitatges amb un lloguer assequible o en pisos d’emergència

 • Apostem per la conciliació amb les entitats bancàries per afavorir a les famílies i augmentar els pisos de lloguer social.

 • Vetllarem per aquells programes que facilitin als petits propietaris llogar els seus habitatges amb seguretat i negociar cessions de pisos buits per part dels grans propietaris, o sancions en cas que els mantinguin d’aquesta manera.

 • Impulsarem totes aquelles accions que ajudin a fer de la dació de pagament una realitat en relació a les hipoteques sobre l’habitatge habitual. De la mateixa manera, els i les socialistes treballarem a nivell parlamentari per tal d’impulsar noves mesures de regulació pel que fa a la legislació vigent en matèria de regulació de les empreses de taxació i de les seves normes d’actuació.

 • Defensarem el lloguer social i la dació en pagament per aconseguir que totes les famílies de la ciutat tinguin una llar on viure.

 • Prioritzarem la promoció de nou habitatge protegit de lloguer per tal de disposar d’un ampli parc d’habitatge públic.

 • Actuarem d’una manera decidida i continua en la generació i obtenció de sòl urbà per destinar-lo a la promoció d’habitatge protegit.

 • Prioritzarem la rehabilitació com una estratègia del municipi, apostant decididament per models urbans de major sostenibilitat, propiciant l’actuació en els habitatges i propiciant la instal·lació d’ascensors en aquelles finques que encara no en disposin.

Bloc 5. El nostre futur: el joves

Construir una ciutat més participativa i solidària, que compti amb els joves i que sigui per als joves és una prioritat per a nosaltres.

En una de les ciutats més joves de l’estat Espanyol, es posa de manifest la necessitat de reconèixer la joventut com un sector de la ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i unes necessitats socioculturals específiques, i que per tant han de ser objecte d’un seguit d’actuacions destinades a les seves necessitats concretes. Des d’aquest horitzó, s’apunten línies estratègiques en les quals s’han de basar les accions i iniciatives fetes per la gent jove i/o adreçades a la gent jove:

 • Apostar per l’educació i la cultura, l’accés al món laboral, l’accés a l’habitatge, la promoció de la salut i l’esport, l’accés a la informació i la participació i ciutadania.

 • Establir una perspectiva global que interrelacioni els diferents àmbits de la vida dels joves des de la pluralitat de les seves necessitats específiques i que garanteixi la seva total integració.

 • Fomentar l’educació com a element vertebrador, generador d’oportunitats i d’aprenentatge de valors convivencials i solidaris. Facilitar els recursos i les condicions necessàries per incrementar l’èxit escolar dels joves.

 • Potenciar l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies atesa la seva importància en la transformació de les relacions econòmiques i socials i com a instrument per garantir la igualtat d’oportunitats.

 • Incrementar les accions culturals, facilitant l’accés a la lectura, les arts visuals, les escèniques i musicals, promovent iniciatives que els resultin interessants. Oferir a la gent jove, des dels diferents estaments, els recursos per facilitar l’orientació acadèmica, professional i la recerca de feina.

 • Apostar per plans de transició al treball o la formació ocupacional, els batxillerats i la formació professional.

 • Promourem i millorarem l’oferta formativa de formació professional (FP) a la ciutat, sol·licitant a la Generalitat més escoles de 1r i 2n grau amb projectes de ciutat que fomentin les pràctiques professionals i la inserció laboral dels joves a les empreses del municipi.

 • Apostarem per polítiques clares d’ajut als joves en l’adquisició del primer habitatge per facilitar l’emancipació, també a través de contractes assequibles de lloguer.

 • Promoure hàbits saludables entre la població jove. Promoure i facilitar la pràctica de l’esport com a element de lleure i de vertebració i cohesió social, treballant en la recerca de noves fórmules d’oci.

 • Construir una ciutat més participativa i solidària, que compti amb els joves i que sigui per als joves amb processos participatius per definir les polítiques en matèria de joventut i per identificar problemes socioamientals.

 • Facilitar els recursos i les condicions necessàries per incrementar l’èxit escolar dels joves. Potenciant projectes sobre l’ús i l’aprenentatge de les noves tecnologies atesa la seva importància en la transformació de les relacions econòmiques i socials i com a instrument per garantir la igualtat d’oportunitats.

 • Incrementarem les accions culturals, facilitant l’accés a la lectura, les arts visuals, les escèniques i musicals, promovent iniciatives que els resultin interessants. Oferir a la gent jove, des dels diferents estaments, els recursos per facilitar l’orientació acadèmica, professional i la recerca de feina (plans de transició al treball o la formació ocupacional, els batxillerats i la formació professional)

 • Garantirem i ampliarem els ajuts als joves en l’adquisició del primer habitatge per facilitar l’emancipació, també a través de contractes assequibles de lloguer.

 • Potenciarem i ampliarem els cursos, tallers i projectes per promoure hàbits saludables entre la població jove facilitant la pràctica de l’esport com a element de lleure i de vertebració i cohesió social.

 • Treballarem en la recerca de noves fórmules d’oci. Promovent projectes d’oci alternatius. Afavorint la participació en activitats de lleure amb caràcter educatiu que fomentin els valors cívics i facilitant zones socials i lúdiques per fomentar l’associacionisme. Per una altra banda es potenciarà l’educació ambiental, on la natura es percebrà com un recurs educatiu per tal d’evitar la desvinculació amb el medi natural.

 • Desenvoluparem eines d’observació de la realitat juvenil de la ciutat articulant mecanismes de diàleg entre les administracions i les entitats juvenils i els i les joves no organitzats per tal de poder desenvolupar accions i projectes interessants.

 • Revisarem i actualitzarem el Pla Local de Joventut, per convertir-lo en un veritable instrument vinculant que permeti recollir les aspiracions del jovent i canalitzar-les amb el desenvolupament de les accions concretes que s’hi proposen.

Bloc 6. Esport i cultura : promotors d’igualtat i inclusió

Esport

Actualment la pràctica de l’esport és un dels indicadors més importants en la mesura de la qualitat de vida de les persones. L’esport i la seva pràctica ha de ser un instrument al servei de la cohesió i de la integració social, que garanteixi i fomenti la participació dels diferents col·lectius que componen el teixit social de la ciutat.

Apostarem doncs per polítiques d’esports transversals, que fomentin la inclusió, la salut, la convivència i la participació.

PROPOSTES:

 • Realitzarem un estudi i una diagnosi real de les necessitats de les instal·lacions esportives del municipi.

 • Millorarem el funcionament del Consell local d’Esports, per fer-lo més dinàmic i vinculant.

 • Revisarem tots els convenis amb els clubs i entitats esportives de la ciutat seguint un criteri consensuat d’equitat per millorar en l’adjudicació de subvencions i la transparència.

 • Portar a terme accions de foment de l’accés a la pràctica de l’esport de la població, sigui quina sigui la seva edat, gènere, condició física o nivell socioeconòmic.

 • Ampliar l’oferta esportiva per a infants i joves com a eina educativa i de formació de valors tant esportius com cívics i socials.

 • Treballar des dels diferents àmbits per posar a l’abast dels nens i nenes un ampli ventall d’activitats esportives, formar-los com a persones i com a futurs esportistes, fugint de l’especialització i buscant la diversitat de pràctiques per a disposar així d’un ampli bagatge esportiu.

 • Continuar amb la millora, l’adequació i el manteniment del conjunt d’instal·lacions esportives municipals adaptant-les a les actuals necessitats i incorporant els elements que optimitzin els nivells d’usos, així com la seva qualitat i la compatibilització d’activitats esportives.

 • Optimitzar la utilització dels equipaments públics i privats, promovent la compatibilitat d’usos en diferents horaris, especialment aquells en els quals les instal·lacions tenen un menor nivell d’usos.

 • Promoure i facilitar la pràctica de l’esport com a element de lleure. Portar a terme campanyes de sensibilització per tal de conscienciar tothom que cal tenir en compte l’estat físic abans de començar una activitat i també a l’hora d’escollir el tipus d’esport.

 • Desenvoluparem un Pla de Pavellons que cobreixi de manera racional i equilibrada tot Sant Cugat adaptant-lo a les necessitats de la ciutat en aquest tipus d’infraestructures.

 • Ampliarem l’oferta esportiva adreçades a totes les edats i adaptades a les diferents condicions físiques dels practicants.

 • Actualitzarem el concepte d’ús de les zones urbanes potenciant l’espai públic lúdic – esportiu de Collserola, dels parcs, i zones verdes, tot incrementant i millorant la instal·lació de mobiliari urbà de caràcter esportiu.

 • Augmentarem el nivell d’inversió en material esportiu que és a disposició dels usuaris de les instal·lacions esportives municipals per tal de donar un servei de qualitat òptim i per tal d’anar incrementant els serveis i ampliant les activitats esportives que s’hi desenvolupen.

 • Continuarem amb el treball per poder arribar a crear el carnet únic dels centres esportius municipals.

 • Remodelarem i millorarem la qualitat, el manteniment i la sostenibilitat ambiental dels espais esportius existents, posant a l’abast una oferta de primer nivell en aquestes instal·lacions, tot afavorint la interacció entre les persones del barri.

 • Obrirem els patis oberts a les escoles de Sant Cugat per augmentar la utilització dels espais ja existents a la ciutat i optimitzar-ne l’ús, fomentant així la convivència entre persones del barri.

 • Impulsarem i modernitzarem la OMET, com a model de gestió esportiva.

 • Impulsarem l’oferta d’instal·lacions esportives (piscines, pistes polivalents) per barris.

 • Crearem el Centre de Natura que hauria de ser un espai privilegiat en la pràctica d’esports de muntanya.

 • Donarem suport al professorat d’Educació Física, millorant els recursos de que disposen, dotant-los de nous recursos i garantint el perfecte estat de les instal·lacions.

 • Crearem les olimpíades escolars de Sant Cugat.

Cultura

La cultura és font de generació de riquesa que pot dinamitzar altres àmbits de la ciutat (comercial, turístic, projecció internacional…). La nova economia es basa en la creativitat i la innovació, i això implicarà que s’hagin de trobar les millors condicions per desenvolupar-se. Per fer-ho possible potenciarem la creació de noves estratègies que impulsin els diferents sectors culturals de la ciutat.

La cultura és un dels pilars d’una ciutat equilibrada, cohesionada i igualitària. En aquest sentit, tothom ha de poder accedir a la cultura i el coneixement per tal d’avançar cap a una societat més tolerant, més lliure, co-responsable i participativa. Dinamitzar encara més la vida cultural de la ciutat, amb una oferta de qualitat, diversa i plural i facilitar l’accés a més ciutadans i ciutadanes és per nosaltres una prioritat

 • Democratització de l’accés a la cultura: potenciar i facilitar l’accés de tota la població als béns culturals en totes les seves manifestacions.

 • Continuar consolidant les entitats culturals enfortint el teixit associatiu, mitjançant programes de formació, promoció cívica i associativa i promovent la col·laboració entre elles.

 • Preservar la cultura popular i tradicional, dotant-la d’elements de difusió i innovació que li permeti ser actual i diversa i alhora respectuosa amb el patrimoni cultural que representa.

 • Incrementar les accions culturals, facilitant l’accés a la lectura, les arts visuals, escèniques i musicals, per incrementar la densitat cultural sancugatenca.

 • Recuperarem i actualitzarem el Pla de Cultura actual, fent un procés participatiu que recuperi el protagonisme de les entitats.

 • Revisarem i farem una valoració oberta de tots els consells i taules de cultura per veure la seva eficàcia i necessitat.

 • Estudiarem i fomentarem espais culturals per ampliar l’oferta d’espais per les entitats.

 • Fomentarem les programacions culturals i didàctiques adreçades als infants i els joves per la seva funció formativa i de recerca de nous públics.

 • Potenciarem el paper dels equipaments urbans que permetin una relació estreta entre els creadors i els usuaris dels productes culturals.

 • Crearem l’Institut de Cultura de Sant Cugat.

 • Desplegarem ajuts per a la creació com a espais multidisciplinaris o específics per a la creació en sectors com dansa, les arts plàstiques i escèniques.

 • Posarem en marxa un Pla d’ensenyaments artístics, a través d’escoles i tallers de les arts garantint l’accés a una formació artística de qualitat, en qualsevol disciplina i per a qualsevol edat.

 • Estendrem els programes dels museus i equipaments culturals de la ciutat a través d’una àmplia oferta que millorarà l’accés a la cultura i la formació a les escoles com al públic familiar.

 • Crearem beques pels artistes sancugatencs/ques perquè puguin desenvolupar la seva creativitat, arribant a acords amb els expositors (galeristes) per tal de promocionar l’obra local.

 • Impulsarem l’activitat artística, dotant de contingut i motivació a qualsevol creació artística i potenciant el seu reconeixement.

 • Donarem valor al circuit de galeries de Sant Cugat, i impulsarem la seva integració en la xarxa metropolitana i en circuits d’abast nacional.

 • Potenciarem la participació dels artistes locals en la Nit de l’Art.

 • Posarem en marxa una verdadera sala de concerts amb caràcter de promoció local, afavorint el reconeixement dels artistes i grups de Sant Cugat.

 • Afavorirem que els artistes i grups de Sant Cugat participin en totes les activitats del municipi (Festa Major, festes de barri, d’entitats, esdeveniments culturals…), afavorint també a les entitats locals per tal que potenciïn la seva promoció.

 • Impulsarem l’oferta de centres cívics a cada districte i barri del centre, aportant serveis per als diferents segments d’edat: centre de dia per a gent gran, casal d’infants i joves.

 • Crearem un programa de tallers de dansa en les escoles del municipi, (primària i secundària).

 • Promourem projectes comuns entre l’Escola de Música i les escoles de dansa.

 • Revisarem i treballarem conjuntament amb l’Escola Municipal de Música per donar un millor servei a la ciutadania, un servei públic a l’abast de tothom, universalitzant la formació musical mitjançant les Escoles. Formalitzant un conveni real i sostenible ampliant l’aportació municipal i amb un Pla a llarg termini consensuat.

 • Reactivarem i potenciarem la xarxa de cooperació entre els centres de música autoritzats de la ciutat (Escola municipal, Aula de so i Fusió)

 • Potenciarem l’ensenyament musical com un dret a l’abast de tothom, mitjançant beques i amb preus públics accessibles.

 • Revisarem i regularem la tarificació social per a que sigui realment efectiva i arribi a la ciutadania que més ho necessita.

 • Revisarem l’oferta musical de la ciutat per millorar-la i consensuar uns criteris compartits amb aquelles escoles privades.

 • Potenciarem i promocionarem l’auditori com un equipament obert a totes les manifestacions artístiques, i a preus públics.

Bloc 7. L’Educació

L’educació universal és la base de la democràcia. L’educació és un element estratègic clau per a qualsevol societat. El coneixement és un valor transversal que s’ha d’aplicar a tots els àmbits de la vida, però també cal aprendre a fer i a conviure. Les ciutats han de ser llocs on les persones puguin progressar, estimar i respectar el seu entorn, incrementar els coneixements i la cultura i viure en pau. Per aconseguir tot això, l’educació ha de desenvolupar un paper essencial com un dret fonamental que sintetitza la llibertat individual i col·lectiva desenvolupant les aptituds i el coneixement per a créixer com a persona autònoma i responsable socialment. Cal una nova codificació de l’educació on sigui clau la participació a les aules, la interdisciplinarietat en els coneixements i el sentit global (holístic) per tal de valorar qualsevol esdeveniment polític, social i/o ambiental.

Els municipis socialistes impulsem un model territorial de desenvolupament i convivència basat en els principis de Ciutats Educadores, conceptualitzant l’educació com a eix vertebrador del progrés dels nostres territoris.

A partir dels principis de proximitat, igualtat d’oportunitats, qualitat i participació, potenciem la finalitat de l’educació de que totes les persones puguin créixer individualment i col·lectivament de manera inclusiva, amb més capacitat de participar i competir en una societat global i plural. L’educació és un dels pilars de la convivència i per tant, motor del progrés dels nostres territoris i base de cohesió social.

És en aquest context que volem incorporar i reconèixer l’acció educadora. Els termes “educació formal”, “educació no formal”, “educació informal”. És per això que hem d’identificar i definir la coresponsabilitat dels tres àmbits que intervenen en l’educació: les famílies, el sistema educatiu, i l’entorn.

En aquest sentit el propi desenvolupament de la Llei d’Educació de Catalunya és un dels principals actius per desplegar el conjunt de valors i principis del PSC en matèria educativa i és la millor via que els municipis tenen al seu abast per a fer front als reptes que planteja el sistema educatiu. Els municipis orientarem les polítiques educatives locals al desenvolupament del nostre rol de corresponsabilitat amb el sistema educatiu, fent front a l’absentisme i l’abandonament escolar.

A la vegada hem de procurar garantir la planificació i exigir l’execució del mapa escolar necessari, vetllar per la qualitat en el manteniment de la xarxa de centres educatius, establir el model educatiu i la cartera de serveis pel que fa a les escoles bressol, reforçar les accions d’informació, orientació i acompanyament a les famílies i les seves AMPA tot i realitzant els serveis i programes que proporcionin noves oportunitats als i les joves i adults que ho requereixin.

És per això que hem d’aconseguir que els nostres municipis esdevinguin autèntic “territori educatiu”. Per això, el lideratge i l’actuació en xarxa dels diferents agents educatius esdevé la principal estratègia per aconseguir crear valor afegit a l’acció educadora.

En aquesta perspectiva tenim tres grans línies estratègiques que conformen el nostre model de proposta educativa:

 • La recerca i augment de la Igualtat d’Oportunitats mitjançant el sistema educatiu. Un dels objectius centrals de la nostra proposta consisteix en garantir l’accés de la ciutadania a l’educació a partir de la igualtat d’oportunitats i del principi d’equitat per minimitzar el risc de fractura social i fer dels nostres municipis focus de coneixement i d’ocupació. En aquest context és fonamental vetllar per tal que les polítiques relacionades amb la immigració, beques, educació post obligatòria, 0-3, esdevinguin prioritàries.

 • Treballar per aconseguir un model educatiu de qualitat. Sabem de ben segur que l’execució del mapa educatiu planificat, la rehabilitació i manteniment dels equipaments, el reciclatge del professorat, el treball sobre el fracàs escolar, tot i no ser competències pròpies del municipi, ens comporta com administració més propera a la ciutadania escoltar els problemes i liderar, moltes vegades, la reclamació de solucions. És per això que cal plantejar un model de col·laboració clar al Departament d’Educació de la Generalitat per tal de continuar en la millora de la qualitat del serveis públics d’educació al municipi.

 • Construcció d’una Societat Educadora des de la Governança, el Lideratge local i la Corresponsabilitat.

PROPOSTES:

 • Garantirem una educació de qualitat i a l’abast de tothom, com també una oferta pública suficient per a tots els nivells educatius amb una distribució territorial equilibrada d’aquesta oferta.

 • Vetllarem per l’ escola d’adults com a centre d’oportunitat per incrementar el nivell formatiu, l’enriquiment personal i la promoció professional, com també la possibilitat de reincorporar-se al sistema educatiu reglat.

 • Reactivarem els Consells municipals d’Ensenyament com a òrgans de participació eficaç i vinculants.

 • Garantirem una educació de qualitat i a l’abast de tothom, com també una oferta pública suficient per a tots els nivells educatius amb una distribució territorial equilibrada d’aquesta oferta.

 • Aprofundirem en la conversió de Sant Cugat com a ciutat educadora, amb desenvolupament de programes transversals i de col·laboracions entre el món educatiu i diferents entitats i institucions de la ciutat a través d’un programa de Ciutat i Escola, que fomentarà que tota la ciutat tingui instruments educadors.

 • Vetllarem per disposar d’uns equipaments educatius de qualitat, en bon estat de conservació, amb espais adequats a les funcions que s’hi ha de desenvolupar i al servei de la ciutat, aplicant el mapa escolar de Sant Cugat.

 • Ampliar l’oferta de places per a infants de zero a tres anys de titularitat pública mitjançant un Pla d’Escoles Bressol, fruit de fomentar un acord entre l’Ajuntament i la Generalitat i la creació de serveis educatius diversos i flexibles per atendre la primera infància i les famílies.

 • Vetllarem per oferir, des de tots els centres educatius, uns serveis de qualitat que vagin més enllà de l’horari lectiu, amb educació en el lleure, que compleixin funcions diverses, però sempre amb un marcat caràcter educatiu.

 • Donarem suport a les accions per fomentar un temps de lleure actiu, en col·laboració amb les entitats de lleure de la ciutat.

 • Vetllarem i millorarem l’ escola d’adults com a centre d’oportunitat per incrementar el nivell formatiu, l’enriquiment personal i la promoció professional, com també la possibilitat de reincorporar-se al sistema educatiu reglat.

 • Desenvoluparem accions “preventives i intensives” de lluita contra el fracàs escolar.

 • Potenciarem la formació professional, fent-la més qualificada i extensa en una perspectiva menys academicista i més lligada a l’experiència.

Bloc 8. Participació ciutadania i cohesió als barris

El reconeixement de la realitat dels barris i districtes de Sant Cugat representa un element clau per a la identificació de les demandes i necessitats socials més paleses. Els districtes han de ser una prioritat de polítiques de cohesió i convivència d’aquests indrets. En aquest sentit, la reforma i millora integral de molts barris i districtes constitueix avui una fita important i necessària per al bon govern de la ciutat. No hi ha cap dubte que convé dotar als Districtes de

recursos humans i atribucions a fi que puguin atendre millor les demandes ciutadanes pel que fa la qualitat dels serveis, així puguin respondre eficaçment als compromisos polítics assolits amb el territori, i puguin actuar omplint de contingut real la nostra voluntat de treballar des de la proximitat.

A partir de l’aprovació del nou Reglament Orgànic Municipal, cal veure com es desenvoluparà, tot i així la participació no està potenciada suficientment. Creiem que s’ha perdut una oportunitat per aprofundir en aquests òrgans com un verdader factor de desconcentració, que és com percebem els i les socialistes com haurien d’esdevenir finalment els districtes.

PROPOSTES:

 • Actualitzarem i adaptarem els mecanismes de participació existents a Sant Cugat i implementarem elements de millora del teixit associatiu, al Reglament de Participació i als òrgans estables per millorar els mecanismes, tant d’una manera col·lectiva com individual i fomentar una participació transversal i més vinculant.

 • Realitzarem una campanya per potenciar i difondre els consells de barri, què són, qui en forma part, com funcionen, quins temes tracten, etc.

 • Crearem una web específica per als consells de barri que contingui la informació d’utilitat per als consellers i conselleres, i que contingui també un espai de participació i d’intercanvi entre els mateixos membres.

 • Enfortirem els debats en el si dels consells, tot prioritzant els temes de més rellevància i traslladant-hi els temes importants de l’agenda de govern relacionats amb el districte corresponent.

 • Obrirem els consells a tots els actors que formen part del territori: incloure-hi l’ampli ventall d’actors socials i entitats que formen part del districte (les diferents entitats, la comunitat educativa, la comunitat assistencial, etc.).

 • Inclourem representació dels ciutadans i ciutadanes, en la composició del plenari del consell, així com potenciar la presència de les entitats.

 • Potenciarem el treball de proximitat territorial i afavorirem el sentiment de comunitat global.

 • Crearem una comissió mixta (representants ajuntament/representants consell) de seguiment dels Consells de barris per valorar la viabilitat de les propostes que se’n derivin dels Consells i fer més efectiva i vinculant aquesta participació.

 • Aproximarem les actuacions urbanístiques i les intervencions en els barris i districtes,

denotant una manera propera de fer municipi d’acord amb les entitats de barri i la ciutadania.

 • Realitzarem una sessió anual sobre l’estat de cada districte, a partir dels informes presentats per les entitats veïnals que participen al consell de districte. El consell emetrà un informe que servirà per a l’elaboració dels pressupostos municipals.

 • Realitzarem una sessió anual per a cada districte, on es presentarà i es debatrà el projecte de pressupost municipal.

 • Impulsarem una política d’igualtat per a les entitats, en funció del nombre membres, repercussió en la vida social i la seva projecció fora del nostre àmbit municipal.

 • Impulsarem el Consell d’Entitats Municipal per tal de sumar esforços i coordinar les seves activitats.

 • Cercarem mètodes d’esponsorització i consecució de subvencions d’altres administracions, institucions o privades per ajudar a les entitats.

 • Impulsarem nous mecanismes i espais de difusió de les entitats i associacions per donar a conèixer les seves activitats de manera gratuïta.

 • Aproximarem les actuacions urbanístiques i les intervencions en els barris i districtes, denotant una manera propera de fer municipi d’acord amb les entitats de barri i la ciutadania.

Bloc 9. Lluita per la dignitat de les Pensions

Certament, tot i que el disseny i la preservació del sistema de pensions és una política que competencialment correspon a l’Estat, els i les socialistes de Sant Cugat ho considerem com un tema capçal, també, a nivell municipal. Perquè la defensa de les pensions ens correspon a totes les persones compromeses políticament amb la construcció d’un país més just, amb independència de que les nostres responsabilitats siguin, principalment, municipals o autonòmiques.

Per totes aquestes persones el poder adquisitiu de la seva pensió és essencial, i el seu nivell vida es veu directament condicionat per com la seva pensió s’incrementa en proporció a l’augment dels preus. Aquests darrers anys, el Govern del PP ha actuat de forma profundament irresponsable i ha mantingut una posició antisocial. No només ha establert copagaments farmacèutics, sinó que s’ha gastat els prop de 60.000 milions d’euros del Fons de Reserva de les Pensions, i al 2018 ha proposat, amb el suport de Ciutadans, un increment de les pensions del 0,25%, clarament insuficient per atendre les necessitats dels pensionistes, i de moltes de les seves famílies, que depenen de l’ajuda dels avis i avies per poder arribar a fi de mes.

Els i les socialistes, en front de la devaluació i privatització de les pensions,  creiem i defensem un sistema de pensions públic i sostenible; un sistema que no depèn, com alguns pretenen, del manteniment de salaris baixos sinó, ans al contrari, depèn de la creació de llocs de treball amb salaris dignes.  Preservar les pensions públiques i el seu poder adquisitiu es una qüestió de dignitat.

Per aquest motiu, i perquè som conscients que la viabilitat de les pensions és una qüestió que preocupa i afecta a molts santcugatencs i santcugatenques treballarem al costat de la plataforma de pensionistes de Sant Cugat per prendre mesures municipals necessàries per donar suport al col·lectiu i dignificar la seva situació.

PROPOSTES:

 • Crearem una Targeta local de pensionista que permetrà als santcugatencs accedir a descomptes en l’oferta cultural i als comerços per evitar que les persones amb pocs recursos hagin de marxar a altres municipis per comprar i, d’aquesta manera, augmentar el consum a Sant Cugat.

 • Estudiarem la possibilitat d’introduir el model de cohabitatge en les promocions de Promusa, augmentar el parc de protecció oficial, fomentar la compartició i incrementar les bonificacions per pagar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) tenint en compte la renda.

 • Treballarem amb la Generalitat per reduir el temps d’espera als CAPs i disposar d’ una major dotació d’especialitats locals, reduint l’espera per fer proves medicoquirúrgiques.

 • Demanarem i estudiarem la possibilitat de disposar d’un nou centre de rehabilitació al municipi.

 • Seguirem reivindicant i treballant per disposar del hospital públic de referència per a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal.

 • Farem millores pel que fa al transport públic, estudiant la possibilitat d’augmentar la freqüència amb autobusos més petits i adaptant els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

 • Treballarem amb la Generalitat per fer possible la construcció d’una nova residencia pública.

 • Augmentarem l’oferta d’activitats esportives destinades a pensionistes.

 • Posarem en marxa un paquet d’ajuts per actuacions mediques d’odontologia i podologia i formació acadèmica.

COMPROMÍS AMB LA CIUTAT

Bloc 1. Ciutat cívica, diversa, tolerant i amb qualitat de vida

El nostre compromís passa per establir les polítiques i accions que ens permetin continuar avançant per fer una ciutat arrelada en el país, on la convivència sigui encara més protagonista, una ciutat més cohesionada socialment, on tothom compti amb les mateixes oportunitats, sense discriminacions de cap tipus. Per una ciutat solidària, que integri els col·lectius més desafavorits i que doni igualtat d’oportunitats a tothom.

PROPOSTES:

 • Treballarem per una ciutat oberta amb accés a la cultura, al coneixement, a l’educació, a les tecnologies de la informació i a l’esport, com a elements fonamentals de convivència i d’integració.

 • Apostarem fermament per uns serveis educatius, sanitaris i socials dignes per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

 • Treballarem per donar resposta a la necessitat de més i millor mobilitat a la ciutat i d’una millor comunicació i millors infraestructures mantenint i augmentar el potencial econòmic de Sant Cugat, afavorint la indústria, el comerç i els serveis, fomentant la innovació i l’ús intensiu de les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement.

 • Treballar per una ciutat solidària, que integri els col·lectius més desfavorits i que doni igualtat d’oportunitats a totes les persones.

 • Ampliarem el compromís de la ciutat amb la pau, la cooperació i els drets humans, fomentant la compra pública sostenible, utilitzant criteris socials, de cooperació, pau i drets humans, i no només econòmics, per a la licitació de contractes públics.

 • Suport a les alternatives de comerç just així com el de proximitat amb la inclusió de la banca ètica com a entitat financera.

 • Donarem preferència a les compres de les empreses subministradores de serveis (aigua, llum, telèfon, etc…) que aposten per criteris més exigents i sostenibles.

 • Destinarem l’1% del pressupost municipal per a cooperació al desenvolupament, la pau, els drets humans i l’educació pel desenvolupament durant la legislatura.

 • Mantindrem els programes de recolzament a persones, institucions i entitats que estan sota amenaça per la tasca que realitzen a favor dels Drets Humans i la Pau.

 • Garantirem tal i com ens vam comprometre amb la moció “Sant Cugat, ciutat refugi” a donar suport a les persones sol·licitants d’asil que arriben al nostre municipi.

 • Fomentarem l’aprovació i implementació de polítiques i accions en favor de la Cultura de Pau

 • Farem de l’Educació pel Desenvolupament, una eina clau per la comprensió de la interdependència política, econòmica i social dels problemes socials i les interconnexions globals entre les causes i les conseqüències de les desigualtats. Promovent alhora la participació i la capacitat propositiva i de transformació de la ciutadania.

 • Elaborarem i executarem el nou Pla Director Municipal de Cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans al 2021 de manera participada amb les entitats de la Xarxa Solidària.

 • Treballar per una ciutat que vetlli i doni resposta i possibilitats a tothom: nens i nenes, joves i gent gran, homes i dones, creant nous serveis i espais que donin respostes a les noves necessitats socials, amb la col·laboració de tothom.

 • Treballar per una ciutat oberta amb accés a la cultura, al coneixement, a l’educació, a les tecnologies de la informació i a l’esport, com a elements fonamentals de convivència i integració.

 • Treballar per uns serveis sanitaris i socials dignes per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

 • Prioritzar polítiques que optimitzin la gestió dels residus per tal de conservar el medi ambient des de la sostenibilitat i la integració del reciclatge.

 • Incrementar la freqüència i millora dels mitjans en la neteja viària i recollida d’escombraries.

 • Fomentar i incentivar la conservació i la neteja exterior dels edificis i carrers.

 • Estudiar la relació veïns/quantitat de contenidors, tenint especial cura de les zones amb molt comerç.

 • Augmentar el nombre de contenidors de recollida selectiva, amb la incorporació de la recollida orgànica i l’oli domèstic.

 • L’arranjament de les places, els carrers i, en definitiva, dels barris de la ciutat contribuirà a millorar la qualitat de vida. Aquest objectiu es concreta en: Conservar, mantenir, millorar i rehabilitar els espais públics existents a la ciutat.

 • Adaptar els espais públics en funció de les necessitats de les diverses franges d’edat, tenint en compte les especificitats dels diferents col·lectius: gent gran, joves, infants…

 • Eliminar les barreres arquitectòniques que suposen un obstacle per a les persones amb problemes de mobilitat, arranjant els elements dels espais públics ja existents i utilitzant aquest criteri alhora de construir-ne de nous.

 • Arribar a acords amb altres institucions públiques o entitats privades per millorar l’accessibilitat i evitar les barreres arquitectòniques en espais públics o en espais privats d’ús públic.

 • Incidir en la consciència ciutadana per mantenir i adoptar mesures que contribueixin a millorar aspectes de la vida quotidiana de les persones amb mobilitat reduïda.

 • Equilibrar territorialment tota la ciutat, tant pel que fa a les millores en serveis i infraestructures com a la creació d’espais verds.

 • Estudiar mecanismes de reducció de l’accés de trànsit rodat a les vies que integren el centre de la ciutat. Millorar l’estat de les calçades dels carrers i altres vies de la ciutat, arranjant el paviment i els ferms i adequant l’asfaltat.

 • Mantenir, ampliar i renovar periòdicament les àrees destinades al joc infantil per adaptar-les a les normatives de seguretat vigents i als usos dels infants.

 • Fomentar l’interès ciutadà per l’educació viària, per tal que tant els vianants com els conductors i/o els ciclistes respectin el seu espai d’ús i mantinguin i ampliïn l’espai de convivència comuna.

 • Prioritzar el manteniment i la creació d’espais públics verds.

 • Ampliarem i consolidarem la figura dels/les Agents Civics/ques, com a representants de la corporació per a promoure una ciutat més cívica i afavorir la convivència.

 • Promoure acords cívics que mobilitzin els agents socials en la preservació de l’espai públic, fomentant la participació de veïns i veïnes en la construcció de nous espais i afavorint la responsabilitat col·lectiva sobre aquests. Aquests acords es basen en el manteniment i l’ampliació del diàleg entre l’administració i la ciutadania.

Bloc 2. Ciutat segura, barris segurs

Els robatoris a Sant Cugat del Vallès han augmentat durant els primers nou mesos de l’any 2018. En cinc anys, aquest tipus de delicte ha augmentat un 113%. Aquestes dades converteixen Sant Cugat en un dels municipis de tot l’estat amb una proporció més elevada de robatoris. Una situació que als veïns i veïnes preocupa de manera exponencial i genera una sensació d’inseguretat que cal abordar.

No existeixen mesures màgiques ni immediates. Els Socialistes entenem que la llibertat només

és possible en una Societat que se senti segura i sense por. Treballarem en tres eixos per a

garantir la Seguretat de les persones. Increment d’efectius personals i mitjans tècnic, reordenació i descentralització dels Serveis de policia municipal i l’aplicació de les noves tecnologies.

PROPOSTES:

INCREMENT D’EFECTIUS PERSONALS I MITJANS TÈCNICS:

Sant Cugat és una ciutat molt extensa que per les seves característiques de distribució i el creixement d’habitants habitants necessita de forma urgent l’increment de persones per a treballar per la seguretat i el civisme.

 • Augmentarem la plantilla de la Policia Local a 140 agents, impulsarem la possibilitat d’incorporar el 35% de les places ( màxim que marca la llei) d’incorporació de personal procedent de la mobilitat interadministrativa.

 • Ens comprometem a la permanent actualització dels mitjans i preparació del personal de la Policia Local, fent-ne una policia capdavantera en la diagnosi dels fenòmens socials emergents. En especial sobre bandes organitzades i delites amb violència.

 • Fomentarem la figura d’educador social al carrer per detectar grups de risc.

 • Incrementarem la dotació d’agents cívics per atendre situacions de risc especialment de gent gran i quan viuen soles.

 • Desenvolupament dels agents cívics i creació d’un Servei d’agents cívics nocturns per a atendre les necessitats dels ciutadans i derivar de manera urgent als serveis necessaris d’urgències policia, Serveis sanitaris, etc.

REORDENACIÓ I DESCENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS DE POLICIA MUNICIPAL

Sant Cugat aquesta distribuïda en barris, alguns d’ells allunyats del centre, amb unes característiques i problemàtiques especials . Hem de ser al costat de les persones amb una política de seguretat de proximitat.

 • Fomentarem la policia de proximitat mitjançant una interlocució constant amb el teixit socioeconòmic i associatiu ciutadà, i atenent a les especificitats pròpies de cada barri.

 • Desenvoluparem de ple el model de seguretat amb la presència permanent d’un determinat nombre d’agents als barris de la ciutat, i donant resposta a les demandes urgents.

 • Augment del pressupost fins a doblegar-lo en inversió, renovació de material i la incorporació de nous treballadors.

 • Augmentar la coordinació entre els cossos de seguretat de Sant Cugat. Apostant per una estreta col·laboració entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra i CNP ( en matèria d’estrangeria ) en el marc dels acords locals de seguretat, avaluant els programis de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.

 • Marcarem línies que permetin optimitzar la màxima proximitat del servei de la Policia Local amb la ciutadania, amb la finalitat de facilitar un major coneixement donis de la base dels problemes principals del municipi. Experiència pilot de creació de policia de proximitat en Valldoreix per a estendre-la progressivament en tots els Barris de la ciutat

 • Fer partícip la ciutadania de la problemàtica de seguretat del seu barri perquè puguin aportar possibles solucions.

 • Impulsarem noves polítiques de seguretat del barri, transversalitat, implicant tots els cossos policials, els serveis socials, els serveis educatius, i tot aquell servei municipal que té incidència en l’espai públic,

 • Abordarem i actuarem de manera preventiva, des de la proximitat, tot tipus de delictes als primers indicis o informacions, per evitar des de furts fins a casos de violència masclista.

 • Prioritzarem l’atenció a les víctimes de violència masclista i a les seves famílies, i que aquestes es sentin acompanyades i orientades en tot moment.

 • Potenciaren l’acompanyament de la gent gran davant de situacions de risc i vetllarem per la seva seguretat, especialment quan viuen soles

APLICACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES

Vivim en la societat de la tecnologia, és necessari la incorporació de tots aquells elements que

ens ajudin a aconseguir una societat més segura, però sense envair la privacitat i llibertat de les persones.

 • Aplicarem la utilització de noves tecnologies al Servei de la Seguretat.

 • Aplicació d’un programa informàtic que mitjançant la utilització d’algorismes permeti la predicció de delites

 • Creació d’una APP de Seguretat ciutadana i civisme per a connectar als ciutadans amb els

 • Serveis d’emergència local, en temps real.

 • Revisarem el pla de càmeres de videovigilància per tal de, al mateix temps que garantim l’anonimat i la intimitat dels ciutadans, saber en temps real possibles situacions de risc que ens ajudarà a optimitzar la tasca de prevenció i protecció de les persones.

Bloc 3. Ciutat verda i compromesa amb el medi ambient

La sostenibilitat al nostre municipi és vital i tal i com la seva definició indica és la satisfacció de les necessitats de la població actual sense comprometre les possibilitats de la població futura. Per tant l’abastiment de recursos s’ha de portar a terme d’una manera eficient per reduir la contaminació i augmentar la qualitat ambiental. Parlem del denominat desenvolupament sostenible, en el que es treballarà en polítiques en 3 àrees: econòmica, social i ambiental.

PROPOSTES:

 • Fomentarem que el nostre ecosistema urbà arribi a un equilibri on es reaprofitin de manera cíclica tots els recursos, de manera que es generi el mínim de residus possibles, es promogui l’ús racional de l’aigua (el seu estalvi) i l’ús d’energies renovables.

 • Vetllarem per mantenir la qualitat de l’ecosistema urbà, periurbà, agrari, fluvial i forestal i es potenciarà el respecte del patrimoni històric i natural

 • Incentivarem el coneixement i conservació del medi per procurar la preservació de la nostra biodiversitat a la ciutat. Cal incloure-ho en la planificació urbana i en els projectes de biodiversitat per aconseguir que es respecti tot el patrimoni natural: xarxa de parcs i jardins i arbrat viari a més de la preservació d’institucions culturals i museus. És bàsica la veu de la ciutadania (incloent tant adults com joves i nens), la coresponsabilitat i la promoció del voluntariat de zones verdes. La participació juvenil serà essencial per abordar, amb diferents punts de vista, les diferents problemàtiques que puguin sorgir a nivell socioambiental.

 • Es recuperaran i es revaloritzaran els coneixements tradicionals, no científics, (adquirits per l’experiència) per tal de comprendre millor la interacció entre humans i natura.

 • Treballarem per la integració dels 17 objectius de desenvolupament sostenible 2030, que tenen com a pilars fonamentals l’equitat, cohesió i igualtat social, la protecció del medi ambient i l’eficiència econòmica amb equilibri ecològic i ambiental.

 • Fomentarem la mitigació dels impactes del canvi climàtic i farem totes les accions necessàries per la nostra adaptació.

 • Facilitarem una bona eficiència energètica a tots els habitatges de Sant Cugat amb la potenciació de l’ús d’energies netes, on els temes de reducció ibi per 5 anys seran de forma proactiva i amb llicència d’obres gratuïta.

 • Potenciarem subvencions per facilitar a totes les veïnes i veïns la transició energètica necessària per minimitzar els impactes climàtics. Fent que la nostra ciutat sigui un referent a nivell Català i espanyol.

 • Treballarem per a que la ciutadania faci propostes actives per aconseguir que Sant Cugat sigui un mosaic de biòtops, on hi hagi varietat d’hàbitats i on visqui una gran varietat de flora i fauna.

 • Proposem que hi hagi estudis per la construcció d’una nova xarxa d’aigua no potable, provinent de la recollida d’aigua de pluja pel reg dels arbres i jardins públics.

 • Treballarem per la recuperació, revisió i nova instal·lació d’hidrants o boques d’incendis als carrers sobretot als barris que estan més a la vora de les zones forestals per utilització dels serveis de bombers i per prevenció d’incendis.

 • Promourem ,entre altres, el reg dels arbres dels carrers en episodis de sequera, que son cada vegada més freqüents.

 • Treballarem per disposar de més punts de recàrrega per vehicles elèctrics a la ciutat. També per la reducció en el impost de circulació pels mateixos i el híbrids. A més de la reducció de la taxa de guals.

 • Fomentarem les campanyes de sensibilització en temes de sostenibilitat i medi ambient a través de campanyes informatives i tallers per veïnes i veïns. Es potenciarà l’ús de l’educació ambiental com a eina de canvi socioambiental on l’apropament a la natura serà el motor de canvi de les relacions amb el medi.

 • Promourem la recuperació dels camins naturals de Sant Cugat en relació als del parc natural de Collserola.

 • Promourem la lluita contra les plagues de forma més ecològica, en particular pel tema del mosquit tigre, rates, aus invasores… (Serà vital fer convenis amb les universitats per a la recerca de solucions innovadores).

 • Fomentarem l’ús de cultius, tan en àmbits públics com privats, amb espècies autòctones per estalviar recursos hídrics entre d’altres. I també s’incentivaran els permacultius.

 • Farem els estudis necessaris per fer més efectiva la recollida selectiva porta a porta dels residus domèstics a tot el municipi.

 • Valorarem fer una reducció dels impostos municipals per veïnes i veïns que vagin regularment a portar residus a les deixalleries.

 • Potenciarem una participació activa al Consell del parc natural de Collserola.

Bloc 4. Mobilitat, aparcament i ciutat accessible i oberta

La mobilitat, l’accessibilitat i l’aparcament són tres elements que incideixen de forma directa en la millora de la competitivitat i en la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, Sant Cugat no és una excepció en el conjunt del país i ha de donar resposta a la necessitat de més i millor mobilitat a la ciutat, però, al mateix temps, establint una millor comunicació del municipi en el context metropolità i en la resta del territori.

Per això proposem:

 • Avançar cap a un model de mobilitat integrador i segur, compatible amb el desenvolupament de l’activitat econòmica i social de la ciutat. Equilibrar els diferents barris pel que fa l’accessibilitat i la mobilitat, reduint la diferència entre les diferents àrees de la ciutat i completant la xarxa territorial i urbana en l’estructura viària de la ciutat i les seves connexions.

 • Fomentar aspectes globals de la mobilitat sostenible amb un urbanisme enfocat a millorar la qualitat de vida de cada veí.

 • Apostarem per que amb cada pla d’ordenació urbana existeixi una millora dels nostres carrers i places, darrera de cada gran obra hi hagi la construcció de nous equipaments pels veïns i veïnes de la zona.

 • Treballar per implicar la resta d’administracions, aplicant el Pla d’Infraestructures ferroviàries i viàries i fent realitat les inversions.

 • Fomentar el transport públic amb la incorporació de nous autobusos per tal d’adequar el nivell d’ús i servei de cadascuna de les línies, incrementant els itineraris i les freqüències de pas, avançant en la implantació del sistema d’informació a les parades per permetre saber el temps d’espera de l’autobús i millorant les connexions d’autobusos als barris en creixement.

 • Treballar per garantir l’accessibilitat universal i de tots els col·lectius al transport públic, facilitant l’ús i la informació.

 • Potenciar el servei de transport d’autobusos nocturns i de connexió amb els polígons industrials, tant urbans com interurbans.

 • Potenciar l’increment del servei de taxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

 • Potenciar el transport sostenible, fomentant l’ús de la bicicleta, augmentant la xarxa de carrils destinats específicament per l’ús d’aquest transport.

 • Fer campanyes a les escoles per fomentar l’ús de les bicicletes i el transport públic.

 • Incrementar la seguretat viària desenvolupant campanyes de formació a les escoles i de sensibilització externa per augmentar el civisme dels conductors pel que fa a les entrades i sortides de les escoles: aparcament en doble fila, a sobre de les voreres…

 • Estudiar fórmules per millorar el trànsit en hores punta, sobretot a l’entorn dels centres educatius en els horaris d’entrada i sortida.

 • Crear places d’aparcament a les àrees amb més densitat de població de la ciutat, elaborant un pla d’aparcament que ampliï les places existents i creant places en punts propers a zones comercials i industrials.

 • Incidir en la garantia i el respecte de les places d’aparcament reservades a persones amb discapacitat.

 • – Potenciar un Observatori de la Mobilitat, creat amb l’objectiu d’obtenir els indicadors necessaris per diagnosticar les necessitats de la ciutat en aquest camp.

 • El nostre projecte farà un urbanisme enfocat a millorar la qualitat de vida de cada veí, “urbanisme de proximitat”. Darrera de cada pla d’ordenació urbana hi haurà la millora dels nostres carrers i places, darrera de cada gran obra hi haurà la construcció de nous equipaments pels veïns i veïnes del barri, darrera de cada infraestructura hi haurà la creació de noves oportunitats i llocs de treball.

 • Fomentarem un model de ciutat on les persones, i les seves necessitats de desenvolupament personal, col·lectiu i professional, al centre de les prioritats, es basin en la responsabilitat compartida, preservant els carrers i els barri i districtes com l’entorn més proper de la gent, com a part de la vertebració del municipi formant part de la realitat metropolitana i vallesana, com a nucli de competència i competitivitat.

 • Potenciarem un urbanisme pels propers anys amable i accessible, potenciant la rehabilitació, l’habitatge, els serveis, els equipaments, el verd urbà, la biodiversitat, el comerç de proximitat, els vials per a la comunicació i el transport públic i privat, l’espai per a les empreses, i les grans infraestructures per a les xarxes de comunicació i telecomunicació i pel transport.

 • Intervindrem des de la proximitat, tot tenint present la doble pertinença territorial (metropolitana i vallesana), potenciant la gestió urbanística a través de projectes i de recursos adients i ajustats per a cadascuna de les escales d’intervenció.

Bloc 5. Ciutat dinàmica, innovadora, emprenedora i generadora d’ocupació

Volem una ciutat on destaqui el dinamisme del seu teixit empresarial i de l’emprenedoria, amb empreses consolidades, innovadores, responsablement sostenibles i que contribueixin al progrés social i econòmic de la ciutat.

Per aquest motiu, ens proposem, com a línies polítiques i estratègiques clau en l’àmbit de les polítiques d’ocupació i de foment de l’economia:

 • Fixar objectius ciutadans ambiciosos i realistes per rebaixar l’atur al ritme més ràpid possible, ajudant a crear feina estable i de qualitat, cooperant amb les empreses i treballant per atraure inversions a la ciutat.

 • Definir una política industrial ambiciosa per als propers anys. La nova ciutat industrial requereix de nous plantejaments i models que superen els vells esquemes de localització industrial, de polígon industrial i d’especialització sectorial. Volem una ciutat que respiri activitat productiva i innovació. Volem una ciutat que per ella mateixa generi l’espai de trobada entre la formació, la innovació i l’activitat productiva. Només això ens farà més forts en serveis i ens assegurarà el benestar.

 • Recolzar específicament les pimes, els emprenedors i els autònoms.

 • Apostarem pels centres d’innovació i fabricació digital, impulsant una xarxa local de fablabs.

 • Crearem un centre d’innovació social i emprenedoria social per a la creació i incubació d’idees i la generació d’activitat econòmica.

 • Apostarem per la ciència, la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat, sobre la base de projectes i actuacions

 • Aprofitar les capacitats del model de “Ciutat del Benestar”, per crear oportunitats de feina, inspirant-nos en les experiències dels països nòrdics i altres països avançats.

 • Avançar més en la concertació social i econòmica liderant un Pacte per l’Ocupació de Sant Cugat.

 • Continuarem insistint davant dels governs espanyol i català perquè desenvolupin polítiques econòmiques i industrials a mig i llarg termini, amb la participació directa dels ajuntaments.

 • Aprofitarem les capacitats de totes les persones amb talent i idees que tenim a la ciutat, sense prejudicis, i promovent que participin activament.

 • Apostarem per l’economia circular i per la innovació, per un model econòmic fonamentat en el bé comú, per convertir el respecte al medi ambient (com l’Anella Verda o altres) en oportunitats de progrés econòmic sostenible.

 • Treballarem per disposar de plantes de Biomassa (energia renovable) als diferents polígons industrials per a contribuir a la sostenibilitat ambiental i a l’estabilitat de l’ecosistema i reduir costos i residus industrials.

 • Treballarem i participarem activament amb el Consell Comarcal en el pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental per una estratègia industrial i econòmica compartida a la comarca i al territori més proper.

 • Potenciarem el comerç de proximitat amb un teixit comercial urbà equilibrat reforçant els principals eixos comercials de la ciutat amb iniciatives d’atracció, com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.

Bloc 6. Administració pública transparent i eficient

La nostra ciutat i el nostre país necessiten millorar la qualitat de la democràcia a través de noves formes de fer política, basades en l’honestedat, la transparència i la eficiència.

El nostre compromís és fer un Ajuntament que sigui més que mai de tothom i per a tothom, posant-lo exclusivament al servei dels interessos de la ciutat de dels sancugatencs i sancugatenques. Per això, la incorporació de noves formes de fer política local es troba present en tots els eixos del Programa Electoral, com un element comú a totes les polítiques que ens comprometem a desenvolupar a l’Ajuntament de Sant Cugat per al mandat 2019-2022.

 • Impulsarem una “nova política”, renovada en les formes i en el fons, per millorar la democràcia municipal, potenciar a fons la participació ciutadana i aplicar com a valors fonamentals una honestedat absoluta i la màxima transparència en totes les dades, processos i actuacions municipals.

 • Entenem el Programa Electoral com un “contracte” que s’ha de respectar i complir absolutament com a compromís amb els ciutadans i ciutadanes. En tot cas, caldrà explicar i raonar amb transparència les raons dels canvis que es puguin produir o dels compromisos que no es puguin complir parcialment o totalment.

 • Actuarem amb esperit de cooperació i lleialtat institucional amb els governs de Catalunya i d’Espanya, a més d’altres administracions, però defensant els interessos de Sant Cugat.

Un Sant Cugat de totes i de tots, un Sant Cugat per a totes i tots.

Afrontem el futur amb ambició i optimisme perquè tenim el convenciment de les enormes possibilitats de la nostra ciutat.

Si ens voleu acompanyar, ara és el moment de remar plegats. Perquè coneixem la ciutat, hem nascut i la vivim, hem crescut amb el municipi i sabem quines són les necessitats.

Volem assumir aquesta gran responsabilitat, estem preparats i creiem que amb nosaltres al capdavant un Sant Cugat millor és possible.

Necessitem la vostra confiança i suport.

Ara és el moment de canvi.

Estem preparats! En doneu aquesta oportunitat?